Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva ze schůze výborů dne 4.4. 2022

Zpráva ze schůze výboru T.J. a výboru oddílu

4.4. 2022

Přítomni: Bechyně, Morávek, Tuček, Slabý, Holub

Hosté: Satrapa, Tučková

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V úvodu schůze výbory zkontrolovaly splnění úkolů z posledního zápisu. Výbor T.J. schválil platnost dosavadních kritérií odměňování DPP včetně bodových hodnot, výše odměn bude aktualizována podle změněného rozsahu práce pro oddíl. Výbory diskutovaly potřebu stanovit další ředitele žákovských závodů. Výbor T.J. bude postupně aktualizovat znění jednotlivých směrnic s ohledem na změny v celospolečenské situaci. Výbor T.J. schválil aktualizované znění směrnice o cestovních náhradách (hlavní změny - maximální úhrada ubytování a stravování pro účastníky MČR se zvyšuje na 750,- Kč/den, maximální úhrada téhož pro trenéry na VT je navýšena na 900,- Kč/den, ruší se proplácení stravného na MČR a MČech družstev, nově je stanovena povinnost předkládat výboru ke schválení účast na všech halových závodech a na všech závodech, kde startovné přesahuje částku 200,- Kč/start) a směrnice o rozhodčích (nové sazby pro nemistrovské kolínské závody jsou 100,- Kč/hod. pro řadové rozhodčí a 130,- Kč/hod. pro vedoucí funkce). Výbor projedná se SMSK zvýšení denní sazby na VT vzhledem ke zvyšujícím se cenám energií ze stávajících 50 Kč na 80 Kč. Mateřským oddílem byl schválen přestup Dominiky Novákové do Kolína.​ Výbory schválily následující složení jednotlivých sekcí: údržba a výstavba – M. Radikovský (vedoucí – nutno projednat), V. Škvor, R. Šedina, O. Dudáš, soutěžní – A. Morávek (vedoucí), J. Holub, J. Jakoubek, V. Miler, ekonomická – K. Tučková (vedoucí), R. Bechyně, trenérská rada – D. Holub (vedoucí), J. Tuček, J. Jakoubek, A. Morávek, P. Sklenář, R. Šedina, J. Robovský. Vedoucí jednotlivých sekcí a jejich členové mají právo se zúčastnit vždy, když potřebují v rámci své práce cokoli projednat, po předchozím oznámení své účasti jednání výborů s hlasem poradním, dále mají právo se zúčastnit těchto schůzí také na pozvání výborů.

Vedoucí družstva mužů M. Satrapa informoval o přesunu 2. kola I. ligy v Liberci na neděli 29.5. a o termínech kol KP družstev dospělých. Výbory schválily hostování do A týmu mužů Gročka a Svobody (Atletika Vlašim), Jindřicha (Aktis Praha), Matolína, Sellnera, Vaňka (Dukla Praha), Maliny (AC Čáslav), v řešení Wijas (Olymp Praha); výbory schválily hostování Pazdery do Hvězdy Pardubice, výbory vysvětlily M. Satrapovi požadavek poplatku 1000 Kč za hostování Novotného do Berouna. M. Satrapa projedná možného ředitele závodů pro ligové kolo v Kolíně.

 

Výbory projednaly stav dohodnutých hostování do našeho oddílu v týmech mládeže a žen a dohodnutých hostování z našeho klubu.

Byly projednány žádosti P. Sklenáře o schválení závodů a účastnického poplatku na vzdělávacím semináři. 

V oblasti údržby a výstavby trvají úkoly namalovat bílou odrazovou čáru na rozběžišti na rozcvičovacím stadiónu, posunout doskočiště na tyč a namalování nové čáry vymezující rozběžiště, nalepit záslepky odrazových prken, nakoupit a vyměnit desku na basketbalovém koši. Kalibrace a oprava cílové kamery ve Švýcarsku je hotová. Je třeba připravit ve spolupráci s městem a SMSK projekt nákupu nové kamery. Je třeba zajistit výrazně lepší úklid na WC. Vzhledem k začínající sezóně je třeba zajistit kontrolu závodního nářadí a náčiní. Bude prověřena možnost reklamace prasklých nových potahů na strojích v posilovně. Ve spolupráci se SMSK bude zajištěna oprava nefungujících ampliónů na tribuně. Bude nainstalováno k zadnímu kruhu zarážecí břevno. Bude provedena inventura zápůjček mezi atletickým stadiónem a Veletovem. Bude provedena kontrola elektrických rozvodů a rozvodů k cílové kameře. Bude zkontrolován stav starého doskočiště pro skok o tyči a jeho zaplachtování a specifikována potřeba případných oprav. 

Z již zaplacených nákupů chybí dodávka stanů a skokanských tyčí, vše ostatní bylo dodáno.

Výbory projednaly umožnění individuálních tréninků závodníků z jiných klubů na našem stadiónu a rozhodly, že je možné po zaplacení celoročního poplatku ve výši příspěvků.

Výbory schválily jako delegáty na VH KAS – Čáslav 9.4. – J. Tučka a D. Holuba.

Výbory diskutovaly o případném snížení bodného v ligových družstvech v souladu s plánem činnosti na rok 2022 schváleným VH vzhledem k prudce rostoucím nákladům na dopravu a energie. Výbory rozhodly, že bodné bude vyplaceno ve dvou splátkách po jarních a po podzimních kolech, částka bodného by byla snížena jen v případě zhoršené finanční situace oddílu.

Výbory navrhly do inventarizační komise K. Tučkovou, K. Paříka a O. Dudáše.

J. Tuček informoval výbory o stavu projektu tunelu (v červnu by měly vejít v platnost změny územního plánu, v září by mělo být stavební povolení, poté je třeba zažádat o vhodný dotační titul a projednat podíl města Kolín). Výbory rozhodly, že výstavba tunelu je pro toto volební období jejich prioritou.

Výbory rozhodly o úplném ukončení provozu sauny k 30. dubnu, od podzimní sezóny již nebude možné využití sauny nečleny oddílu.

Byla vytvořena kolínská termínovka a bude umístěna na web. 

V roce 2022 bude uspořádáno doškolení našich rozhodčích.

Evidenci zdravotních prohlídek převezme MUDr. Slabý. 

Výbory se dohodly na nutnosti stabilizace kádru trenérů mladšího žactva. Členy TR byl vznesen požadavek na posílení všestrannosti ve sportovní přípravě a zvýšení úrovně vzdělávání jednotlivých trenérů. Vše bude projednáno v TR a následně ve výboru oddílu.

Výbory projednaly provoz na vrhačské louce a rozhodly, že stejně jako v uplynulých letech bude rozcvičovací stadión v úterý a čtvrtek do 18 hodin k dispozici tréninkům AP a mladšího žactva, v jiných dnech a časech je při tréninku hodu kladivem povinnost uzavřít plochu, budou vytvořeny i tabule upozorňující na trénink hodu kladivem. 

Výbory projednaly způsob zkoušení a prodeje dresů a dalšího oblečení – zkušební sadu oblečení bude mít k dispozici D. Holub, u něj si trenéři či jednotliví závodníci dohodnou termín vyzkoušení, u ekonomky poté člen zaplatí a vyzvedne si již vyzkoušenou velikost.

Výbory projednaly možnost lepší prezentace činnosti oddílu na sociálních sítích.

Byl proveden výpočet výše podpory pro jednotlivé závodníky po halové sezóně podle pravidel schválených předchozími výbory, výše kont spolu s pravidly pro jejich čerpání bude rozeslána trenérům a závodníkům. 

Příští schůze výborů se uskuteční ve středu 27.4. v 18.15 hod.